top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. Soons Company: de V.O.F.  Soons Company, gevestigd te Assen en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 27300663.
1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Soons Company een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Soons Company voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan,
doch niet uitsluitend: het als trainer/expert begeleiden en ondersteunen van organisaties, afdelingen en/of teams door middel van een
exclusief In Company Training om de wendbaarheid en organisatiekracht te verbeteren door middel van online masterclasses, bijbehorende werkboeken en opdrachten en aanvullende interventies op maat.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Soons Company en de klant krachtens welke Soons Company de dienst

zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Soons Company.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Soons Company worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.10. Website: www.soonscompany.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Soons Company gedane aanbiedingen,
uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail
of een bestelling via de website, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden
van Soons Company en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een
overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door
Soons Company zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze
algemene voorwaarden verworpen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Offertes van Soons Company zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is
aangegeven, is het aanbod geldig tot 14 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant
een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.
3.2. Soons Company zal in het aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de
klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. De in het aanbod genoemde prijzen gelden voor de in het
aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In het aanbod staat
tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product.
3.3. Soon Company behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 10% aan de klant te factureren alvorens
Soons Company start met de uitvoering van de opdracht.
3.4. De in het aanbod genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.5. Afspraken over deadlines worden in het aanbod schriftelijk overeengekomen. Indien levering door
Soons Company afhangt van feedback of input van de klant, is Soons Company nimmer aansprakelijk voor
vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Soons Company is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te
verschuiven.

3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft
Soons Company het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.7. Soons Company is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de
klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing,
verschrijving of typefout bevat.
3.8. Alle door Soons Company gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige
vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven.
3.9. Soons Company behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden
producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de
overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een

wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.10. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Soons Company zich heeft
gebaseerd bij het uitbrengen van het aanbod, dan is Soons Company bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in
de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.
3.11. Na het verstrijken van de duur van de opdracht, in geval van een traject met een bepaalde duur, kan door
de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke
vorm dan ook. De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van de sessies en/of gesprekken met
Soons Company.

Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan
Soons Company verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden
gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Soons Company binnen bekwame tijd overgaan tot
uitvoering van de diensten.
4.4. Soons Company heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder
dat hij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door
derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Soons Company zijn pas
geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst
door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Soons Company wenst te ontbinden komt hem dit recht enkel toe
indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Indien de klant de
overeenkomst voor aanvang van de uitvoering van de opdracht wil annuleren is de klant verplicht een
vergoeding te betalen van 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Bij
tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige
overeengekomen offertebedrag.
4.7. Indien Soons Company, door omstandigheden ten tijde van het aanbod of de opdrachtbevestiging
onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in het aanbod of
opdrachtbevestiging, is Soons Company gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in
rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Soons Company in rekening wenst te
brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren,
waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Soons Company uitgevoerde werk te vergoeden. De vergoeding is
te allen tijde minimaal 30% van het overeengekomen offertebedrag.
4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen
tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de
oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van de klant. Soons Company zal, voor zover dit binnen
zijn mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.
4.9. Soons Company behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de
stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant
geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor Soons Company

5.1. Soons Company garandeert dat de aan hem verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd,
onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Soons Company spant zich in om de gegevens die Soons Company voor de klant opslaat zodanig te
beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Soons

Company met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Soons Company is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam,
bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Soons Company en/of overige promotionele
uitingen van Soons Company.
5.5. Soons Company is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn
betalingsverplichting, het recht om deelname op te schorten.
 

Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor de klant

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders
overeengekomen.
6.2. De klant dient Soons Company te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan
voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval
verplicht Soons Company onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een
derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Soons Company

om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens
niet tijdig aan Soons Company zijn verstrekt, heeft Soons Company het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te
brengen.
6.4. De klant stelt Soons Company steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam,
adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
6.5. Bij klachten over de door Soons Company geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten
kenbaar te maken aan Soons Company binnen 8 werkdagen na afronding van het traject. De klant
vrijwaart Soons Company één jaar na levering van alle diensten van alle juridische claims naar aanleiding van
geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die
Soons Company nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens
is Soons Company niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Soons Company inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze
gegevens. Soons Company is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop
vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de
overeenkomst tussen de klant en Soons Company tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt
uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.9. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online product/dienst zoals
bijvoorbeeld een cursus of een programma, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de
digitale producten krijgt de klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij
hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te
herroepen.

Artikel 7. Levering en levertijd

7.1. De door Soons Company te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in
overleg met de klant vastgesteld. De door Soons Company opgegeven levertijd begint na totstandkoming van
de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
7.2. Een door Soons Company vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn
beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Soons Company niet van
rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding
van de overeenkomst slechts toe indien Soons Company, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke
schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de
tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de
overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Soons Company mogelijk te
maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel
6.2 en de gegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. 
7.5. Aan de leveringsplicht van Soons Company zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
Soons Company geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

Artikel 8. Betaling

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Soons Company verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Soons Company biedt de mogelijkheid om het overeengekomen
offertebedrag in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Soons Company behoudt zich het recht voor om
vooruit te factureren. Facturen betreffende het mentorship dienen voor aanvang van de start van het
traject voldaan te zijn.

8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege
in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Soons Company besluiten zijn werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot
het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Soons Company besluiten de
opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke
(handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als
gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl.
BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de
eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard,
surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt
gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Soons Company voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig
nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen
of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Soons Company elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per
post wenst te ontvangen dan behoudt Soons Company zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per
factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Soons Company verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na
factuurdatum schriftelijk aan Soons Company kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Soons Company

een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen
schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege
onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven
rekeningnummer, dan is de klant €7,50 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde
automatische incasso.

8.11. Alle door Soons Company geleverde producten en diensten blijven eigendom van Soons Company totdat alle
door de klant verschuldigde bedragen aan Winning Impact zijn voldaan.

Artikel 9. Voorbehoud van eigendom en intellectueel eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking
gestelde documentatie, adviezen, offertes, modellen, technieken, instrumenten alsmede voorbereidend
materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij Soons Company tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
9.2. De door Soons Company geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden
verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving,
merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Soons Company en worden beschermd door
auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht
bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te
verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Soons Company.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Soons Company ontwikkelde voortbrengselen
van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Soons Company, tenzij de rechten worden
afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Soons Company is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van
Soons Company plaatst of aan Soons Company toestuurt in het kader van de dienstverlening. Indien de door de
klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is
met wet en regelgeving zal de klant Soons Company vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die
derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het
auteursrecht.
9.7. Bij inbreuk heeft Soons Company recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door
hem gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige
schadevergoeding te verliezen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Iedere overeenkomst tussen Soons Company en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst
waarbij Soons Company gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige
zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Soons Company kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden
gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de
klant en Soons Company gestelde doel.
10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen
zoals door Soons Company zijn geadviseerd.
10.3 Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van
directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.
10.4. In aanvulling op artikel 10.3 is Soons Company dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe
schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Soons Company aan
de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Soons Company toegerekend
kunnen worden:
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit
artikel.
10.5. Soons Company sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik
van door Soons Company geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de
schade te wijten is aan opzet aan de kant van Soons Company.
10.6. Soons Company is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van
datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.7. De klant vrijwaart Soons Company voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten
doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig
gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Winning Impact.

Artikel 11. Onderbreking van de diensten en overmacht

11.1. Soons Company is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen
onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft
voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de
overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Soons Company is bij zijn activiteiten in zeer beperkte mate afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden,
waar Soons Company weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Soons Company kan derhalve op geen enkele
manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de
tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Soons Company een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en
jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Soons Company

onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst
reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet
uitsluitend wordt begrepen: bovenmatig ziekteverzuim , transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Soons Company, wanprestatie door leveranciers van Soons Company waardoor Soons Company zijn verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Soons Company

of diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft Soons Company tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur
der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat
Soons Company in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens
krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12. Duur overeenkomst en beëindiging

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit het aanbod anders voortvloeit of indien
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd
het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel de klant als Soons Company, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de
overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke
ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar

tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Soons Company de overeenkomst zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang
geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden
begrepen de gevallen waarin:
• aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging
van de overeenkomst kan voldoen;
• de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de
overeenkomst met Soons Company voortvloeiende verplichting;
• de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Soons Company;
• de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan
niet aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen.
Soons Company zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding
zijn gehouden.
12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter
uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende

betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Soons Company vóór de ontbinding

heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de
ontbinding direct opeisbaar.
12.6. Soons Company behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds
bestaande overeenkomsten. Indien Soons Company overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt hij de
klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment
dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van
deze nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 13. Conformiteit

13.1. Soons Company zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in het aanbod
overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet
overeenkomen met het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Soons Company in

overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat
artikel overeenkomstig het normale tarief van Soons Company worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant
naar inziens van Soons Company aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de
gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Soons Company.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Soons Company te leveren diensten en/of
producten voor rekening komt van Soons Company, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding
van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 14. Bijzondere bepalingen trajecten, workshops, sessies en live
dagen Soons Company

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al
dan niet met referentie naar of volgens de methode van Soons Company aan te bieden of te doen geven.
14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen
van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Soons Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de
wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Soons Company in de praktijk tot
uitvoering brengt.
14.3. Soons Company is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting
jegens Soons Company, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar
betalingsverplichting heeft voldaan.
14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de
factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van
het volledige overeengekomen offertebedrag.
14.5. Na het einde van de training/ het traject behoudt de klant 6 maanden het recht om in te loggen
op de online leeromgeving indien van toepassing, Soons Company streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Soons Company besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Soons Company de klant
hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Soons Company meest recente
bekende e-mailadres op de hoogte. De klant is zelf verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdelijk downloaden

van bestanden.
14.6. De door Soons Company aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten/modules
mogen nimmer met derden worden gedeeld.
14.7. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen sessie, is de klant gehouden tot het
betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:
• annulering tot 14 dagen voor de sessie: de klant is gehouden tot het betalen van een

vergoeding van 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
• annulering tussen tot 7 dagen voor de sessie: de klant is gehouden tot het betalen van een
vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
• annulering binnen 24 uur voor de sessie: de klant is gehouden tot het betalen van een
vergoeding van 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
• indien de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de sessie aanwezig is, zal 100% van
het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden, dan wel wordt de
behandeling bij een traject als uitgevoerd aangemerkt.
14.8. Soons Company geeft de klant binnen een traject een keer de mogelijkheid een ingeplande sessie te
verplaatsen, mits dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie aan Soons Company wordt gemeld. Indien niet
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie contact opgenomen is, of dezelfde sessie voor een tweede keer
wordt verplaatst, vervalt de sessie.
14.9. Soons Company spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de
content van de online cursus beschikbaar is. Soons Company verschaft echter geen enkele garantie dat het
betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het
(tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.
14.10. De inhoud van de sessies, online content en of trajecten welke door Soons Company worden
aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden.
14.11. De door Soons Company aan de klant verstrekte gegevens betreffende de online leeromgeving mag
nimmer met derden worden gedeeld.
14.12. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een livedag / webinar of masterclass van
Soons Company is niet mogelijk. De klant is derhalve te allen tijde gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander
persoon over te dragen zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.
14.13. Soons Company behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij een livedag / webinar of
masterclass indien de klant door het gedrag een livedag / webinar of masterclass belemmert. Restitutie van
betaalde gelden is daarbij uitgesloten.
14.14. Soons Company is gerechtigd een livedag / webinar of masterclass te annuleren indien er niet
voldoende deelnemers zijn. De klant zal het betaalde factuurbedrag binnen 14 dagen gerestitueerd krijgen
tenzij direct een andere datum beschikbaar komt en de klant akkoord gaat met deze nieuwe datum.
14.15. Indien Soons Company door overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om een livedag /
webinar of masterclass te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de livedag / webinar of
masterclass voor de nader te bepalen datum. Indien de klant op de nader te bepalen datum niet aanwezig kan
zijn voor de livedag / webinar of masterclass, heeft de klant de keuze voor restitutie van het betaalde bedrag.
De klant ontvangt binnen 14 dagen het betaalde bedrag retour op het rekeningnummer waarmee het ticket is
aangeschaft.
14.16. Na het einde van de masterclass en/of het webinar behoudt de klant beperkt het recht om de masterclass
en/of het webinar terug te kijken. Soons Company stelt de klant tijdig van het verlopen van het webinar op de
hoogte.
14.17. De door Soons Company aan de klant verstrekte gegevens betreffende de masterclass en/of het webinar
mogen nimmer met derden worden gedeeld.

Artikel 15. Overige bepalingen en toepasselijk recht

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Soons Company en
de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht
worden genomen.
15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Soons Company alleen bindend indien en voor zover deze door
Soons Company uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3. Indien Soons Company op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden,
kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een
derden worden overgedragen indien Soons Company hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Soons Company partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.
15.7. De klant en Soons Company zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne
proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het
Arrondissement Noord-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Soons Company en de klant
tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

Versie: Januari 2022

bottom of page